T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   Kaymakamlıklardan Haberler / Haber Paylaşma

 İHALE İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İHALE İLANI
T.C.
KORGUN KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

İhale Kayıt Numarası : 1

MICIR ALIMI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin
a) Adı Adresi  : Korgun kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

                           Büyük Mahalle Kurşunlu Cad. No:49 Korgun ÇNKIRI
b) Telefon ve faks
numarası : 0 376 343 14 33  - 343 14 34   Faks:  0 376 343 24 10
c) Elektronik posta adresi (varsa) :


2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı :
1800 TON  B - TİPİ MICIR MALZEMESİ,
b) Yapılacağı yer :
Köy Yollarında yol kenarlarında İl Özel İdaresi Teknik Personellerince Belirtilen yerlere belirtilen miktarlarda depolanması
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren
30 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı
yer : Korgun Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :
14/04/2011 - 14:30
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ğ ) Ticaret sicil gazetesi
h ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ı ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

 

 

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
5 -

6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Korgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 50 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 14/04/2011 tarih ve saat 14:30’e kadar Korgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığıu'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

                                                                                                        Tuğba OĞUZ                                                                                                                                   Kaymakam Birlik Başkanı


Bu içerik toplam 5.087 kez gösterildi, Site toplam 267.696 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 2 kişi geziyor.

e-mail: korgun@icisleri.gov.tr
Tel: (0376) 343 14 33 Fax: (0376) 343 24 10